Verslag van de Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2018

Verslag van de bewonersvergadering op 24 oktober 2018 om 20.00 uur in de Back.

Ca 50 bewoners en gasten zijn aanwezig.


Opening
Arjan Pronk, voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, Speciaal verwelkomt hij de sprekers wijkwethouder Marielle Hendrickx, de directeur van de Christoffelschool Gérard Massar en Frank van Pamelen, die een optreden zal verzorgen.

Verkiezing bestuursleden
De vergadering kiest conform voordracht vanuit zijn midden Anneke Wolters, Paul van der Velden en Henk Oderkerk als bestuurslid. Daarmee bestaat uit het bestuur uit de volgende personen
Henk Oderkerk, voorzitter,
Anneke Wolters, secretaris
Paul van der Velden, penningmeester
Wilma van den Boer, portefeuille evenementen
Theo van Wilgenburg, bestuurslid, tevens voorzitter van Wijkcentrum De Back
Arjan draagt de leiding van de vergadering over aan Henk Oderkerk. Henk bedankt Arjan voor zijn inzet de afgelopen jaren en is blij dat Arjan het bestuur nog enkele maanden zal ondersteunen.

Terugblik 2017/2018
Henk memoreert dat de wijkvereniging spreekbuis is naar gemeente en instellingen op fysiek en sociaal gebied en voorts een programma aan bijeenkomsten organiseert of faciliteert die wijkbewoners verbindt.
De wijkvereniging werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, TIWOS, Contour de Twern, IMZ, KBO en scholen. In de keuze voor zijn activiteiten wordt de wijkvereniging gevoed door signalen van bewoners. Hij noemt enkele resultaten:
o verbeteren van onveilige kruispunten,
o vervangen omgewaaide bomen,
o staat van onderhoud parkjes,
o speelmogelijkheden voor kinderen,
o dank zij Vrouwenberaad fitness toestellen Van Limburg Stirumlaan,
o poorten in brandgangen.

Vervolgens noemt hij voorbeelden van activiteiten die werden en worden georganiseerd zoals biljartgroepen, wekelijks koken (diner voor €10), jeu de boules, remedial teaching, kofferbakverkoop, pianoles, creatief atelier, multiculturele dag, sinterklaasfeest, rijbewijskeuringen, kerstmarkt, Pasen, rommelmarkt, muziekmiddag
Hij bedankt bestuurslid Wilma van den Boer die bijeenkomsten in haar portefeuille heeft.

Henk wijst op de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verrijk je Wijk’. De wijkvereniging beslist over aanvragen. Op de web site van de gemeente is informatie te vinden. Essentieel is dat activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd de onderlinge band tussen bewoners versterkt. Zo waren het afgelopen jaar subsidies voor buurt- en straatbijeenkomsten. Henk benadrukt dat er dit jaar nog aanvragen kunnen worden ingediend. Eventuele informatie bij de penningmeester, Paul van der Velden.

Vertegenwoordigers van de buurtwacht doen een dringend pleidooi voor versterking van hun team, waarbij het bezit van een hond een plus is. Belangstelling kan aan een van de bestuursleden van de wijkvereniging worden gemeld.

Vooruitblik 2019
Henk geeft aan dat de lijn van voorgaande jaren wordt doorgezet. Hij zet enkele accenten:
 communicatie en interactie.
Eerste prioriteit is het onderwerp communicatie en interactie. Hij is blij dat enkel communicatiedeskundigen in de wijk werken aan een communicatieplan. Daar hoort de herstart van het wijkblad bij. Dat blad moet van en voor de wijk zijn en een kalender bieden van alles wat in de wijk gebeurd. Voorts wordt de web site bij de tijd gebracht en krijgen facebook en een wijkapp aandacht.
De redactie kan nog twee leden gebruiken. Henk nodigt kandidaten uit. Die kunnen zich bij Anneke Wolters melden.
– Wijkagenda
De wijkvereniging zet zich in voor een breed gedragen wijkplan rond de onderwerpen veiligheid, fysiek, sociaal, energie en cultuur. Zo’n plan zou de coproductie moeten zijn van de gemeente en alle relevante partijen in de wijk.
Essentieel is dat het plan bestaat uit concrete projecten met duidelijkheid wie wat doet. Het gaat om actie.
– Energie:
o De Back energieneutraal
o Wijkenergieplan: een initiatief van de gemeente dat de wijkverenging voluit steunt. Onder meer de haalbaarheid van een zogenaamd postcoderoosproject zou op haalbaarheid moeten worden getoetst, vindt Henk. In zo’n project heb je niet zelf zonnepanelen op je dak, maar liggen die op een groot gebouw in de buurt.
– Parkeren
In de discussie wordt aan deze prioriteiten toegevoegd het parkeerprobleem in de wijk en meer in het bijzonder de verkeersituatie rond de Christoffelschool (het halen en brengen van leerlingen).

Stichting De Back
Theo van Wilgenburg, voorzitter van Stichting De Back geeft een toelichting. Hij memoreert dat De back eigendom is van de wijkvereniging, van de bewoners dus. De vereniging heeft het feitelijk beheer en exploitatie in handen gegeven van de Stichting. Henk heeft al een aantal bijeenkomsten genoemd die in de Back worden georganiseerd. Theo geeft aan dat per week zo’n 750 mensen De Back bezoeken. Door isolatie, zonnepanelen en de komst van een warmtepomp wordt de Back steeds meer energieneutraal. Hij dankt de gemeente die recent subsidie voor de warmtepomp heeft toegekend.
Op zaterdag 27 oktober is er een presentatie van de Buurauto, de optie van elektrische deelauto’s in de wijk.
Theo doet een oproep voor vrijwilligers in De Back.

Financiële verantwoording
De penningmeester, Paul van der Velden geeft een toelichting op de cijfers die hij op dia’s presenteert. Hij meldt voorts dat notaris Smeets weer 10 aflossingslotingen heeft getrokken en dat de betrokken crowdfunders werden geïnformeerd
De vergadering keurt de financiële verantwoording bij acclamatie goed en dechargeert het bestuur.

Vervolgens presenteert hij de begroting 2018/2019. Ook deze wordt bij acclamatie aanvaard.

Presentatie Gérard Massar, directeur Basisschool Christoffel
Gérard Massar toont aan de hand van een diapresentatie de ombouw van de Christoffelschool tot Kindcentrum Christoffel. In de nieuwe opzet komen de basisschool en Kindercentrum Schout: kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang, tussenschoolse opvang (TSO de Eetclub) en buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak. De Christoffelschool groeit als kool en loopt tegen zijn grenzen aan. Er zijn inmiddels zo’n 550 leerlingen.
Hij laat voorts een impressie zien van de aanleg van een grote speel- en ontdektuin rond de school, waar kinderen ook s´avonds en in het weekend kunnen spelen. Hij benadrukt desgevraagd dat de hekken wel blijven staan om letterlijk ongewenst gedrag te kunnen uitsluiten. Hij besluit dat er voor wijkbewoners een open dag zal worden georganiseerd als de ombouw klaar is.
In de discussie wordt wederom aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie.

Inleiding wijkwethouder Marcelle Hendrickx
Marcelle geeft aan wijkbewoner te zijn, maar vandaag primair aanwezig te zijn als wijkwethouder. Ze heeft een brede portefeuille. Ze is wijkwethouder voor West (’t Zand en Wandelbos), Blaak, Zorgvlied en De Reit en is verder wethouder Onderwijs (inclusief natuur- en milieu-educatie), Jeugd, Cultuur, P&O en inwonersparticipatie (inclusief burgerinitiatieven). Ze is voor de tweede termijn wethouder.
Ze geeft aan dat het college voorstander is van meer aandacht voor en activiteiten door de wijken.

Optreden auteur en kleinkunstenaar Frank van Pamelen
Frank van Pamelen, mede- wijkbewoner, verzorgt een humoristisch en spits optreden, waarin hij Tilburg door overdrijving, leuke gedichten en woordspelingen op de hak neemt. Hem valt een groot applaus ten deel.

Afsluiting
Henk dankt de aanwezigen voor hun geduld, aandacht en suggesties. Hij dankt de inleiders voor hun bijdrage aan de avond.
Hij herhaalt de oproep voor twee redactieleden van het wijkblad, leden voor de buurtwacht en vrijwilligers voor Wijkcentrum De Back.

Bijgaand de vertoonde diapresentatie, klik op Dia´s ALV 24-10-2018 WZT Proef.

Tilburg, oktober 2018

Intro nieuwe penningmeester wijkvereniging

Beste mede buurtbewoners

Sinds een half jaar ben ik lid van het bestuur van de wijkvereniging Zorgvlied Totaal. Per augustus 2017 ben ik formeel begonnen als penningmeester van de vereniging.

Deze functie heb ik overgenomen van Daniël Mutsaers die deze de laatste jaren met veel élan en enthousiasme heeft uitgevoerd. Mijn dank daarvoor.

Eerst maar even voorstellen, ik ben Paul van der Velden, woon sinds 2004 in het Gotenpark en ben sinds twee jaar gepensioneerd.

Pas geleden werd ik daarom gevraagd om me kandidaat te stellen als penningmeester van de Wijkvereniging Zorgvlied Totaal. Omdat mijn penningmeesterschap bij de afdeling van het Rode Kruis in Tilburg had overgedragen zag men de kans schoon mij te strikken voor deze klus. Dat is dus, als de ledenvergadering dat ook ziet zitten, gelukt.

Omdat ik tot mijn pensioen buiten de stad werkte ben ik tot op heden niet erg actief geweest in en voor de buurt, ik hoop dat op deze manier verandering in te kunnen brengen en samen met u en het bestuur van de wijkvereniging te zorgen dat we een nog meer bruisende wijk krijgen.

Paul van der Velden

december 2017

Strengere controles containers openbare ruimte

Containers staan soms in de weg. Dat oogt rommelig. Ook gebruiken inbrekers containers bij het plegen van een woninginbraak. De gemeente gaat strenger controleren op containers die te lang in de openbare ruimte staan. De container mag de avond voor de ophaaldag vanaf 20.00 uur aan de straat worden gezet. Na het legen moet de container zo snel mogelijk weer op eigen terrein geplaats worden. In ieder geval vóór middernacht. Eigenaren van een container die te vroeg of te lang buiten staat, krijgen eerst een waarschuwing. Bij een opvolgende overtreding volgt een boete. De boete is minimaal € 90,00 plus € 9,00 administratiekosten

Algemene Ledenvergadering 2016

Woensdag 20 april vond traditiegetrouw de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Onder goede belangstelling presenteerde Arjan Pronk als voorzitter van de wijkvereniging omtrent de ontwikkelingen van de wijkvereniging en haar diverse activiteiten.

Na de gebruikelijke opening en bedankje aan alle aanwezigen voor hun komst behandelde Arjan achtereenvolgens:
– Een terugblik op de activiteiten van de vereniging in 2015, zowel bestuurlijk als de diverse evenementen die met het Verrijk je Wijk budget en overige sponsoren zijn georganiseerd.
– Daniël Mutsaers lichte als penningmeester de financiën over 2015 toe.
– En Theo van Willigenburg presenteerde omtrent enkele memorabele feiten namens de stichting en De Back.
– Daarna stond het jaarplan 2016 van de vereniging centraal. De doelen van het bestuur van de vereniging en de diverse activiteiten zoals samengevat in de jaarkalender voor 2016. Waarbij de ambitie voor een toename van het aantal activiteiten duidelijk naar voren kwam.

Tijdens de bijeenkomst trok notaris Emile Smeets zoals elk jaar de gelukkige aflossers van de crowdfund lening.

Enkele studenten van Kim’s Waterviool verzorgden tijdens de pauze een geweldig muzikaal optreden met violen.

Na de pauze presenteerde Arjan Pronk samen met Jasper Adolfs namens ContourdeTwern het project Actief in Zorgvlied dat inmiddels van start is gegaan en als doel heeft om wijkbewoners meer met elkaar te verbinden. De aanwezigen is gevraagd om in dat kader na te denken wat zij de wijk kan/wil bieden vanuit zijn of haar talent, maar ook welke vraag ze eventueel zelf aan mede-wijkbewoners hebben. Dit alles als aanloop naar de Open Dag op zondag 25 september waarvoor alle wijkbewoners in De Back zijn uitgenodigd om hun vragen en talenten met elkaar af te stemmen.

Voor de volledige inhoud van deze Algemene Ledenvergadering klik op ALV 20-04-2016.

Nieuwe tool Vraag & Aanbod

“Wie past even op mijn hondje?”
U moet voor een afspraak naar het ziekenhuis maar u hebt geen oppas voor uw hondje. Wie zou even willen oppassen? Wie heeft tijd en zin om het gras bij een slecht-ter-bene wijkbewoner te maaien? Maar ook, wie wil tegen een geringe vergoeding kinderkleding overnemen?

Dat soort vragen en aanbod willen we in onze nieuwe, wijkgerichte tool op de website bij elkaar brengen.

Het indienen van een vraag of aanbod is erg simpel en wijst zich eigenlijk vanzelf. Onderstaand een korte instructie:

Ga in de zwarte horizontale menubalk naar Vraag&Aanbod.
Klik hierop en selecteer Hulp aangeboden of Hulp gezocht.
Allereerst zie je dan in het eerste blok een overzicht van de gestelde vragen of aanbiedingen.
In het blok daaronder kun je onder “Nieuw onderwerp” je vraag stellen of aanbieding doen.
Vul daartoe je naam en e mail adres in, omschrijf je vraag/aanbod en druk op verzenden.

Om de status van je vraag/aanbod te zien, kun je in het eerste blok zien of er andere berichten op je onderwerp zijn geweest. Klik op je “onderwerp” om die te bezien. Wil je zelf weer reageren, klik dan op Reactie waarna je een nieuw invulscherm krijgt.

Komt u er nu, ondanks bovenstaande handleiding niet uit, neem dan contact op via secretariaat@zorgvliedtilburg.nl. Naar aanleiding van de respons zal deze webtool de komende maanden verder worden verfijnd, bijv. met diverse rubrieken.

In de a.s. Open Dag in het kader van het project Actief in Zorgvlied op zondag 25 september zal de tool nog eens nader worden gepresenteerd.

Struikelstenen familie Mendels

Struikelstenen Bredaseweg 422

IMG_7500
Op 10 mei van dit jaar zijn 5 struikelstenen in het trottoir voor het huis op de Bredaseweg 422 gelegd. Dit ter nagedachtenis van de heer en mevrouw Mendels en drie van hun kinderen die tot juni 1940 in dit huis hebben gewoond, en daarna in Sobibor zijn vermoord. De jongste dochter van het gezin overleefde de oorlog en was aanwezig bij de korte en intieme ceremonie.

De struikelstenen zijn oorspronkelijk bedacht door de Duitse kuntsenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947), die zich liet inspireren door een spreuk uit de Talmoed: ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’. Op een struikelsteen staat de naam van een concreet persoon die tijdens de Holocaust is gedeporteerd en vermoord. Ter herdenking wordt de steen gelegd voor het laatste, vrijwillig gekozen huis waar het slachtoffer heeft gewoond. Tot november 2013 zijn er al 44.000 Stolpersteine gelegd in inmiddels zeventien Europese landen. In Tilburg is het struikelstenenproject opgepakt door de Werkgroep Joodse Tilburg van Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. Vanaf 2012 houden de herinnering aan de ongeveer 135 omgebrachte Joodse Tilburgers levend door het zichtbaar maken van hun gezichten en het bewaren en vertellen van verhalen over hun levens.

Emanuel Mendels was de oprichter en meer dan dertig jaar de eigenaar van Cartonnagefabriek ‘Atlanta’ aan de Korvelseweg in Tilburg. Zijn succes was af te meten aan de villa die hij met zijn gezin in 1935 bewoonde aan de Bredaseweg, een huis dat enkele decennia na de oorlog bekend werd vanwege Galerie Nikè. Nu medio 2015 hebben familieleden zich bij de struikelstenen laten fotograferen.
Bredaseweg mei 2015

Klik op Tilburg_Jaargang 31#3_dec 2013_fam Mendels voor uitvoerige informatie.