Verslag van de Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2018

Verslag van de bewonersvergadering op 24 oktober 2018 om 20.00 uur in de Back.

Ca 50 bewoners en gasten zijn aanwezig.


Opening
Arjan Pronk, voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, Speciaal verwelkomt hij de sprekers wijkwethouder Marielle Hendrickx, de directeur van de Christoffelschool Gérard Massar en Frank van Pamelen, die een optreden zal verzorgen.

Verkiezing bestuursleden
De vergadering kiest conform voordracht vanuit zijn midden Anneke Wolters, Paul van der Velden en Henk Oderkerk als bestuurslid. Daarmee bestaat uit het bestuur uit de volgende personen
Henk Oderkerk, voorzitter,
Anneke Wolters, secretaris
Paul van der Velden, penningmeester
Wilma van den Boer, portefeuille evenementen
Theo van Wilgenburg, bestuurslid, tevens voorzitter van Wijkcentrum De Back
Arjan draagt de leiding van de vergadering over aan Henk Oderkerk. Henk bedankt Arjan voor zijn inzet de afgelopen jaren en is blij dat Arjan het bestuur nog enkele maanden zal ondersteunen.

Terugblik 2017/2018
Henk memoreert dat de wijkvereniging spreekbuis is naar gemeente en instellingen op fysiek en sociaal gebied en voorts een programma aan bijeenkomsten organiseert of faciliteert die wijkbewoners verbindt.
De wijkvereniging werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, TIWOS, Contour de Twern, IMZ, KBO en scholen. In de keuze voor zijn activiteiten wordt de wijkvereniging gevoed door signalen van bewoners. Hij noemt enkele resultaten:
o verbeteren van onveilige kruispunten,
o vervangen omgewaaide bomen,
o staat van onderhoud parkjes,
o speelmogelijkheden voor kinderen,
o dank zij Vrouwenberaad fitness toestellen Van Limburg Stirumlaan,
o poorten in brandgangen.

Vervolgens noemt hij voorbeelden van activiteiten die werden en worden georganiseerd zoals biljartgroepen, wekelijks koken (diner voor €10), jeu de boules, remedial teaching, kofferbakverkoop, pianoles, creatief atelier, multiculturele dag, sinterklaasfeest, rijbewijskeuringen, kerstmarkt, Pasen, rommelmarkt, muziekmiddag
Hij bedankt bestuurslid Wilma van den Boer die bijeenkomsten in haar portefeuille heeft.

Henk wijst op de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verrijk je Wijk’. De wijkvereniging beslist over aanvragen. Op de web site van de gemeente is informatie te vinden. Essentieel is dat activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd de onderlinge band tussen bewoners versterkt. Zo waren het afgelopen jaar subsidies voor buurt- en straatbijeenkomsten. Henk benadrukt dat er dit jaar nog aanvragen kunnen worden ingediend. Eventuele informatie bij de penningmeester, Paul van der Velden.

Vertegenwoordigers van de buurtwacht doen een dringend pleidooi voor versterking van hun team, waarbij het bezit van een hond een plus is. Belangstelling kan aan een van de bestuursleden van de wijkvereniging worden gemeld.

Vooruitblik 2019
Henk geeft aan dat de lijn van voorgaande jaren wordt doorgezet. Hij zet enkele accenten:
 communicatie en interactie.
Eerste prioriteit is het onderwerp communicatie en interactie. Hij is blij dat enkel communicatiedeskundigen in de wijk werken aan een communicatieplan. Daar hoort de herstart van het wijkblad bij. Dat blad moet van en voor de wijk zijn en een kalender bieden van alles wat in de wijk gebeurd. Voorts wordt de web site bij de tijd gebracht en krijgen facebook en een wijkapp aandacht.
De redactie kan nog twee leden gebruiken. Henk nodigt kandidaten uit. Die kunnen zich bij Anneke Wolters melden.
– Wijkagenda
De wijkvereniging zet zich in voor een breed gedragen wijkplan rond de onderwerpen veiligheid, fysiek, sociaal, energie en cultuur. Zo’n plan zou de coproductie moeten zijn van de gemeente en alle relevante partijen in de wijk.
Essentieel is dat het plan bestaat uit concrete projecten met duidelijkheid wie wat doet. Het gaat om actie.
– Energie:
o De Back energieneutraal
o Wijkenergieplan: een initiatief van de gemeente dat de wijkverenging voluit steunt. Onder meer de haalbaarheid van een zogenaamd postcoderoosproject zou op haalbaarheid moeten worden getoetst, vindt Henk. In zo’n project heb je niet zelf zonnepanelen op je dak, maar liggen die op een groot gebouw in de buurt.
– Parkeren
In de discussie wordt aan deze prioriteiten toegevoegd het parkeerprobleem in de wijk en meer in het bijzonder de verkeersituatie rond de Christoffelschool (het halen en brengen van leerlingen).

Stichting De Back
Theo van Wilgenburg, voorzitter van Stichting De Back geeft een toelichting. Hij memoreert dat De back eigendom is van de wijkvereniging, van de bewoners dus. De vereniging heeft het feitelijk beheer en exploitatie in handen gegeven van de Stichting. Henk heeft al een aantal bijeenkomsten genoemd die in de Back worden georganiseerd. Theo geeft aan dat per week zo’n 750 mensen De Back bezoeken. Door isolatie, zonnepanelen en de komst van een warmtepomp wordt de Back steeds meer energieneutraal. Hij dankt de gemeente die recent subsidie voor de warmtepomp heeft toegekend.
Op zaterdag 27 oktober is er een presentatie van de Buurauto, de optie van elektrische deelauto’s in de wijk.
Theo doet een oproep voor vrijwilligers in De Back.

Financiële verantwoording
De penningmeester, Paul van der Velden geeft een toelichting op de cijfers die hij op dia’s presenteert. Hij meldt voorts dat notaris Smeets weer 10 aflossingslotingen heeft getrokken en dat de betrokken crowdfunders werden geïnformeerd
De vergadering keurt de financiële verantwoording bij acclamatie goed en dechargeert het bestuur.

Vervolgens presenteert hij de begroting 2018/2019. Ook deze wordt bij acclamatie aanvaard.

Presentatie Gérard Massar, directeur Basisschool Christoffel
Gérard Massar toont aan de hand van een diapresentatie de ombouw van de Christoffelschool tot Kindcentrum Christoffel. In de nieuwe opzet komen de basisschool en Kindercentrum Schout: kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang, tussenschoolse opvang (TSO de Eetclub) en buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak. De Christoffelschool groeit als kool en loopt tegen zijn grenzen aan. Er zijn inmiddels zo’n 550 leerlingen.
Hij laat voorts een impressie zien van de aanleg van een grote speel- en ontdektuin rond de school, waar kinderen ook s´avonds en in het weekend kunnen spelen. Hij benadrukt desgevraagd dat de hekken wel blijven staan om letterlijk ongewenst gedrag te kunnen uitsluiten. Hij besluit dat er voor wijkbewoners een open dag zal worden georganiseerd als de ombouw klaar is.
In de discussie wordt wederom aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie.

Inleiding wijkwethouder Marcelle Hendrickx
Marcelle geeft aan wijkbewoner te zijn, maar vandaag primair aanwezig te zijn als wijkwethouder. Ze heeft een brede portefeuille. Ze is wijkwethouder voor West (’t Zand en Wandelbos), Blaak, Zorgvlied en De Reit en is verder wethouder Onderwijs (inclusief natuur- en milieu-educatie), Jeugd, Cultuur, P&O en inwonersparticipatie (inclusief burgerinitiatieven). Ze is voor de tweede termijn wethouder.
Ze geeft aan dat het college voorstander is van meer aandacht voor en activiteiten door de wijken.

Optreden auteur en kleinkunstenaar Frank van Pamelen
Frank van Pamelen, mede- wijkbewoner, verzorgt een humoristisch en spits optreden, waarin hij Tilburg door overdrijving, leuke gedichten en woordspelingen op de hak neemt. Hem valt een groot applaus ten deel.

Afsluiting
Henk dankt de aanwezigen voor hun geduld, aandacht en suggesties. Hij dankt de inleiders voor hun bijdrage aan de avond.
Hij herhaalt de oproep voor twee redactieleden van het wijkblad, leden voor de buurtwacht en vrijwilligers voor Wijkcentrum De Back.

Bijgaand de vertoonde diapresentatie, klik op Dia´s ALV 24-10-2018 WZT Proef.

Tilburg, oktober 2018