De wijkvereniging

communicatieWijkvereniging Zorgvlied is een vereniging waarvan alle bewoners van de wijk, de driehoek die ligt tussen de Bredaseweg, de Ringbaan West en de Baroniebaan, lid kunnen zijn. Samen met de wijkbewoners wil het bestuur van de vereniging het woon- en leefklimaat en het welzijn van de bewoners in dit stadsdeel bevorderen. Daarvoor is een netwerk van contactpersonen, opgedeeld in diverse commissies, actief dat op verschillende fronten het bestuur ondersteunt en informeert.
Daarnaast probeert de wijkvereniging de bewoners te enthousiasmeren om zelf actief in de wijk te zijn en de samenwerking tussen de bewonersgroepen te bevorderen. Dit gebeurt in overleg en in samenhang met vele organisaties en verenigingen. Het beschikbaar stellen van gelden vanuit Verrijk je Wijk voor buurt- en wijkactiviteiten helpt de onderlinge saamhorigheid te bevorderen.

Wijkvereniging Zorgvlied is op 21 december 2006 in het leven geroepen en is de opvolger van de Stichting Wijkorganisatie Zorgvlied, die op 23 november 1990 was opgericht. Vanaf eind jaren negentig zijn een aantal personen in Zorgvlied actief bezig geweest om een wijkvereniging op te richten, want het was hun ideaal om de belangen van de wijkbewoners in deze rechtsvorm te behartigen. Dat is pas na veel overleg in de wijk en met de gemeente gelukt. De wijkvereniging is nu ook voor de gemeente de gesprekspartner.

De rechtsvorm ‘vereniging’ heeft het grote voordeel dat wijkbewoners er lid van zijn en zij daardoor de wijk beter vertegenwoordigt. De leden bepalen immers in de algemene ledenvergadering het beleid van de vereniging en benoemen de leden van het bestuur. (Dit in tegenstelling met een stichting die geen leden ken en waarvan het bestuur wordt benoemd door coöptatie.)  Het bestuur legt aan de wijkbewoners verantwoording af of zij in overeenstemming met de doelstellingen heeft gehandeld.

In verband daarmee is het interessant te weten dat het College van B&W van Tilburg in 2009 heeft bepaald hoe de samenwerking met de wijkraden, in Zorgvlied dus de wijkvereniging, eruit gaat zien. De gemeente Tilburg verplicht zich onderwerpen, die de directe woonomgeving raken, met het bestuur van de wijkvereniging te bespreken. Daarbij gaat het over zeggenschap over de eigen woonomgeving en het betreft:

  • fysieke projecten (wegen trottoirs, groen- ,speelvoorzieningen en verlichting);
  • sociale en culturele projecten (buurtactiviteiten, buurtopbouw, kinderraad);
  • het stadsprogramma, waarin de voornemens van de gemeente zijn opgenomen voor de korte en middellange termijn voor de wijk Zorgvlied.

Het is voor het bestuur van de wijkvereniging een uitdaging om de communicatie tussen de wijkbewoners zo te laten zijn dat hij de wensen en verlangens van de wijkbewoners kent en op basis daarvan beleidsvoorstellen kan formuleren. Het wijkblad en de website zijn daarbij onmisbare hulpmiddelen.
Maar vergroting van de zeggenschap over de woonomgeving betekent ook dat de actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk wijkbewoners van een steeds groter belang wordt.

Het bestuur