Agenda

Houd de agenda goed in de gaten. Deze kan regelmatig worden (aan)gevuld en ververst. Klik op plusje in het donkergrijze vlakje om het submenu uit te vouwen.

Algemene Vergadering

21 mei 2019| concept Verslag Algemene Ledenvergadering 2019
.

Concept verslag van de Algemene Bewonersvergadering (ALV) van Wijkvereniging Zorgvlied op dinsdag 21 mei 2019, 19.30 uur in wijkcentrum De Back.

Aanwezig: ca 60 personen

1. Opening

Henk Oderkerk, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom. Volgens de statuten moet een ALV in het voorjaar plaatsvinden. Door omstandigheden werd de vorige vergadering uitgesteld tot 24 oktober 2018. Dit jaar is het ‘gewone’ ritme weer hersteld. Hij meldt een paar verschuivingen in de agenda.

2. Korte terugblik en vooruitblik op 2019/ 2020

De voorzitter geeft aan dat de wijkvereniging streeft naar een wijk met een aantrekkelijke en veilige woonomgeving; een wijk waar de bewoners oog voor elkaar hebben en opkomen voor gemeenschappelijke belangen op de gebieden veiligheid, sociaal, leefomgeving en energie.

Communicatie
In vergadering 24 oktober 2018 gaf het bestuur als hoofdprioriteiten voor 2019 aan: de hergeboorte van het wijkblad en een reconstructie van de web site. Het bestuur kreeg advies van een projectgroep die bestond uit enkele bestuursleden en enkele communicatiedeskundigen uit de wijk: Carlo van Pelt, Frits Bressers, Ruud Erich en Liesbeth Rutten. Inmiddels zijn er al twee nummers van het blad “Thuis in Zorgvlied” verschenen. Er is een stevige redactie onder leiding van oud journalist Ruud Erich. Frits Bressers zorgde voor de reconstructie van de website waarbij dankzij subsidie van de gemeente externe deskundigheid kon worden ingehuurd. De voorzitter is bij met ieders inzet en de vergadering sluit zich daar met een applaus bij aan.

Vervolgens staat de voorzitter kort stil bij het bezoek van de burgemeester aan de wijk op 20 februari 2019. Hij fietste door de hele wijk en bezocht Mariëngaarde, KC Christoffel, Wijkcentrum De Back en het Gotenpark.

Communicatie is een essentiële taak van de wijkvereniging. De wijkverenging kent verder twee belangrijke taken: de ontmoetingsfunctie en de belangenbehartiging.

De ontmoetingsfunctie
Het Wijkcentrum De Back is het ontmoetingscentrum van en voor de bewoners van de wijk: 600 bezoekers per week! Hij noemt biljardgroepen, koorrepetities, wekelijks koken (diner voor €10), bridge, jeu de boules, remedial teaching, pianoles, creatief atelier, multiculturele dag, sinterklaasfeest, kerstmarkt, kindercarnaval. Wat er allemaal te doen is staat telkens in het wijkblad Thuis in Zorgvlied. Hij dankt Bart Stenders, de beheerder, en heel in het bijzonder prijst hij de enorme inzet van Wilma van den Boer.

Hij noemt verder nog:
Opening Kindcentrum (KC) Christoffel op vrijdag 17 mei.                    Hij kondigt voor 2019 een fotowedstrijd aan. Het is een initiatief van de redactie Thuis in Zorgvlied. Meer informatie in het wijkblad.
De 3e editie van Zorgvlied aan de Kook staat weer gepland en wel op zaterdag 26 oktober 2019! Dat is een zogenaamd walking diner: telkens in een ander huis het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht met een afsluitende gemeenschappelijke borrel. Het zijn dan steeds bewoners die koken.

De voorzitter memoreert de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verrijk je Wijk’. Voor activiteiten die de onderlinge band tussen bewoners versterken kan de wijkverenging een beperkte financiële bijdrage verlenen. De voorwaarden staan op de web site. Zo waren het afgelopen jaar subsidies voor buurt- en straatbijeenkomsten, kindercarnaval; sinterklaasfeest, garagesale, steun voor balanceerbalken rond KC Christoffelschool.

Belangenbehartiging
De onderwerpen energie en de reconstructie van het Burg. Van de Mortelplein staan later op de agenda.
De voorzitter brengt het artikel in het wijkblad in herinnering met de titel ‘ Boomhappers slaan toe in Zorgvlied’. Er zijn een of meer hondeneigenaren die kennelijk hun honden loslaten op jonge boompjes die daardoor onherstelbaar worden beschadigd. Als iemand weet wie dit doen dan vraagt hij dat te melden. Een van de aanwezigen merkt op dat hij gezien heeft dat kinderen moedwillig in de bast van bomen hakken en soms zelfs de bast afpellen. Hij geeft aan dat hij daar wat van zegt als hij dat ziet en hoopt dat mede buurtbewoners dat ook willen doen.
Verdere aandachtsgebieden die de voorzitter meldt zijn:
– Eenzaamheid. oud voorzitter Jacques Franssen wil dit onderwerp trekken. Organisaties als KBO, Zonnebloem, CdT, wijkverpleegkundige hebben hun medewerking reeds toegezegd. Wie mee wil denken is welkom!
– Taalvaardigheid. Moet nog worden opgestart.
– Wijkagenda. Dat is een samenwerkingsverband van gemeente, wijkverenging en alle andere organisaties die in en voor de wijk actief Zijn. Informatie via de wijkkrant.
– Parkeren. In de vorige vergadering werd dit thema toegevoegd. Al vele jaren gedoogt de gemeente het parkeren op de stoep. Nu valt er heel soms en willekeurig een bekeuring. De wijkvereniging vindt dat de gemeente eerst in goed overleg met de bewoners het beleid moet vaststellen, dat goed moet communiceren en dat pas daarna handhaving aan de orde kan zijn.

3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur draagt twee kandidaten voor ter versterking bestuur: Marc Vintges (portefeuille energie) en Peter van Elsacker. De vergadering benoemt hen bij acclamatie.

4. Energieadvies ‘Aan de slag met je huis in Zorgvlied’
De gemeente helpt woningeigenaren via deze actie met energiebesparing. De gemeente heeft bureau Susteen aangetrokken dat in Nederland al 30.000 huishoudens heeft geholpen. Energieadviseur Joep van Laarhoven en de directeur van Susteen, Rob van Haren geven aan de hand van een diapresentatie een toelichting. Deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd was de positie van Susteen is. Gewoon een commercieel bureau? Susteen kreeg na een grondige vergelijking met andere bureaus van de gemeente de opdracht om bewoners te ondersteunen. Gemeente en wijkvereniging volgen de voortgang dan ook nauwgezet en vinden reacties van bewoners erg belangrijk.
Rob van Haren geeft aan dat de essentiële vragen aan huiseigenaren steeds zijn: Wat is uw ambitie? Welke beperkingen zijn er? En welke mogelijkheden zijn er?. Samengevat is de service die Susteen (Aanmelden op www.aandeslagmetjehuis.nl) in opdracht van de gemeente kan geven:
 Energieadvies €85
o Gemeente Tilburg levert bijdrage (normaal all-in € 170,-)
 Woningbezoek(en) van 1 a 1,5 uur door een gespecialiseerd     energieadviseur
 Energieadvies rapportage met zo gewenst offerte(s) van lokale uitvoerders
 Subsidieservice en ondersteuning bij financiering
 Begeleiding van werkzaamheden
 Helpdesk voor vragen
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er enkele jaren geleden ook al de mogelijkheid van advies was. Die was toen gratis. Waarom nu € 85,-? Spreker reageert dat toen sprake was van een ‘A 4tje’ en dat nu op uitdrukkelijke wens van de gemeente een veelomvattend rapport wordt opgesteld. In het tarief is de hele service begrepen. Hij geeft aan dat het tarief grofweg de helft is van de feitelijke kosten omdat de gemeente de rest van de kosten voor zijn rekening neemt.
In reactie op een andere vraag geeft spreker aan de mogelijkheden van subsidie of fiscale steun worden vermeld, mits uiteraard van toepassing.
Een van de aanwezigen geeft aan dat straten er met rommelige zonnepalen niet fraaier op worden.
Een ander wijs op verenigingen van eigenaren. De gemeente zegt tijdens de vergadering toe de mogelijkheden daar na te gaan.

Marc Vintges, bestuurslid energie, meldt dat de mogelijkheden van een zogenaamd postcoderoosproject worden onderzocht. Dan kunnen bewoners van een bepaald postcodegebied eigenaar worden van zonnepanelen op het grote dak van een boerderij, school of bedrijfspand. Dat kan interessant zijn voor bewoners waarvan het eigen dak in de schaduw ligt.

5. Reconstructie Burgemeester van de Mortelplein
Het Burgemeester Van de Mortelplein is nu eerder een scheidslijn dan dat het mensen in de wijk verbindt. Twee afstudeerders van Avans Hogeschool, Merve Tirgil en Betul Cavus, hebben in opdracht van de gemeente onderzocht of en hoe het park zou kunnen veranderen. Zij hebben daarvoor een enquête bij een aantal bewoners uitgezet ne met een aantal bewoners en ondernemers gesproken. Zij presenteren aan de hand van enkele dia’s hun bevindingen. In hun plan is ruimte voor een klein multifunctioneel gebouwtje met terras wellicht met de mogelijkheid boeken te lenen. Ze zien het park in relatie tot de andere parken; het Baroniepark (Limburg van Stirumlaan) en de beleeftuin rond KC Christoffelschool. In die relatie zien ze op het Van de Mortelplein speelmogelijkheden vooral de heel kleine kinderen. De bomen blijven staan en zij zien naast gazon ook bloemen. In hun plan meandert er in de lengte van het park een kleine waterstroom. In verband met de verkeersdrukte geven zij eenrichtingsverkeer in overweging.
Enkele aanwezige bewoners van het Van de Mortelplein merken op dat hun niets gevraagd werd. Sprekers geven aan dat zij een ruime steekproef hebben gehouden en dat zo een voldoende beeld ontstond.
De voorzitter dankt Merve en Betul voor hun bijdrage. Hij benadrukt dat beiden overtuigend hebben aangegeven dat het park leuker en socialer kan worden. Hij hoopt dat de gemeente dit waardevolle signaal oppakt. Mocht het tot een reconstructie komen dan zullen uiteraard de omwonenden in de planontwikkeling worden betrokken. Een van de aanwezigen wijst op het Spoorpark dat samen met bewoners vorm kreeg.

Pauze

6. Afscheid Arjan Pronk
De voorzitter geeft aan dat hij in de vorige ALV Arjan Pronk als voorzitter is opgevolgd. Arjan was bereid nog enkele maanden mee te lopen. Daarom vandaag het officiele afscheid. De voorzitter typeert Arjan als multitalent: Ondernemer; actief geweest als raadslid, begenadigd zanger in een flinke band, voorzitter wijkvereniging.
Hij heeft hem ervaren als een efficiënt en doelgericht bestuurder, die systeem heeft gebracht in agendering, notulering en archivering. Hij combineerde visie met daadkracht en overtuigingskracht en heeft de vereniging steviger gepositioneerd.
Hij overhandigt hem een attentie.

7. Verslag bewonersvergadering dd 24 oktober 2018                                 (zie volgend document)
Het verslag wordt met dank aan de samensteller ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag geeft de voorzitter aan dat na een actie van de gemeente en de politie de buurtwacht het afgelopen jaar met zeven personen is versterkt. Hij geeft aan dat meer vrijwilligers welkom zijn.

8. Ontwikkelingen wijkcentrum De Back
De voorzitter memoreert dat het wijkgebouw in 2013 eigendom werd van de wijkverenging ofwel van en voor de bewoners is. De verenging gaf de exploitatie in handen van de Stichting De back. Theo van Willigenburg, voorzitter Stichting De Back geeft een toelichting. Eerder in de vergadering zijn al de activiteiten genoemd die in De Back plaatsvinden. Theo staat meer in het bijzonder stil bij het energieneutraal maken van het pand via zonnepanelen en een warmte pomp. Het pand is daarmee een goed voorbeeld van wat er op het gebied van energiereductie mogelijk is. Om het pand helemaal energieneutraal te maken zijn er nog extra zonnepanelen nodig. Het dak ligt echter al vol. Hij gaat met steun van studenten van Avans na hoe extra capaciteit kan worden gerealiseerd.

9. Financiële verantwoording 2018/ 2019
De balans per 31-12-2018 en de jaarrekening 2018 staan op de web site. Paul van der Velden, penningmeester geeft een toelichting. Vervolgens doet Hans Loevendie namens de kascommissie verslag en stelt voor het bestuur te detacheren. De vergadering stelt de stukken vast en detacheert het bestuur. De voorzitter geeft aan dat het bestuur de aanbevelingen van de kascommissie overneemt en stelt voor dat de kascommissie ook volgend jaar de controle doet. Beiden zijn daartoe bereid en de vergadering sluit zich hier bij acclamatie bij aan.

10. Rondvraag en sluiting

Daarna tijd om met een drankje bij te praten.

24 oktober 2018 | Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
Verslag van de bewonersvergadering op 24 oktober 2018 om 20.00 uur in de Back.

Ca 50 bewoners en gasten zijn aanwezig.

Opening
Arjan Pronk, voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, Speciaal verwelkomt hij de sprekers wijkwethouder Marielle Hendrickx, de directeur van de Christoffelschool Gérard Massar en Frank van Pamelen, die een optreden zal verzorgen.

Verkiezing bestuursleden
De vergadering kiest conform voordracht vanuit zijn midden Anneke Wolters, Paul van der Velden en Henk Oderkerk als bestuurslid. Daarmee bestaat uit het bestuur uit de volgende personen
Henk Oderkerk, voorzitter,
Anneke Wolters, secretaris
Paul van der Velden, penningmeester
Wilma van den Boer, portefeuille evenementen
Theo van Wilgenburg, bestuurslid, tevens voorzitter van Wijkcentrum De Back
Arjan draagt de leiding van de vergadering over aan Henk Oderkerk. Henk bedankt Arjan voor zijn inzet de afgelopen jaren en is blij dat Arjan het bestuur nog enkele maanden zal ondersteunen.

Terugblik 2017/2018
Henk memoreert dat de wijkvereniging spreekbuis is naar gemeente en instellingen op fysiek en sociaal gebied en voorts een programma aan bijeenkomsten organiseert of faciliteert die wijkbewoners verbindt.
De wijkvereniging werkt samen met maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, TIWOS, Contour de Twern, IMZ, KBO en scholen. In de keuze voor zijn activiteiten wordt de wijkvereniging gevoed door signalen van bewoners. Hij noemt enkele resultaten:
o verbeteren van onveilige kruispunten,
o vervangen omgewaaide bomen,
o staat van onderhoud parkjes,
o speelmogelijkheden voor kinderen,
o dank zij Vrouwenberaad fitness toestellen Van Limburg Stirumlaan,
o poorten in brandgangen.

Vervolgens noemt hij voorbeelden van activiteiten die werden en worden georganiseerd zoals biljartgroepen, wekelijks koken (diner voor €10), jeu de boules, remedial teaching, kofferbakverkoop, pianoles, creatief atelier, multiculturele dag, sinterklaasfeest, rijbewijskeuringen, kerstmarkt, Pasen, rommelmarkt, muziekmiddag
Hij bedankt bestuurslid Wilma van den Boer die bijeenkomsten in haar portefeuille heeft.

Henk wijst op de gemeentelijke subsidieregeling ‘Verrijk je Wijk’. De wijkvereniging beslist over aanvragen. Op de web site van de gemeente is informatie te vinden. Essentieel is dat activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd de onderlinge band tussen bewoners versterkt. Zo waren het afgelopen jaar subsidies voor buurt- en straatbijeenkomsten. Henk benadrukt dat er dit jaar nog aanvragen kunnen worden ingediend. Eventuele informatie bij de penningmeester, Paul van der Velden.

Vertegenwoordigers van de buurtwacht doen een dringend pleidooi voor versterking van hun team, waarbij het bezit van een hond een plus is. Belangstelling kan aan een van de bestuursleden van de wijkvereniging worden gemeld.

Vooruitblik 2019
Henk geeft aan dat de lijn van voorgaande jaren wordt doorgezet. Hij zet enkele accenten:
 communicatie en interactie.
Eerste prioriteit is het onderwerp communicatie en interactie. Hij is blij dat enkel communicatiedeskundigen in de wijk werken aan een communicatieplan. Daar hoort de herstart van het wijkblad bij. Dat blad moet van en voor de wijk zijn en een kalender bieden van alles wat in de wijk gebeurd. Voorts wordt de web site bij de tijd gebracht en krijgen facebook en een wijkapp aandacht.
De redactie kan nog twee leden gebruiken. Henk nodigt kandidaten uit. Die kunnen zich bij Anneke Wolters melden.
– Wijkagenda
De wijkvereniging zet zich in voor een breed gedragen wijkplan rond de onderwerpen veiligheid, fysiek, sociaal, energie en cultuur. Zo’n plan zou de coproductie moeten zijn van de gemeente en alle relevante partijen in de wijk.
Essentieel is dat het plan bestaat uit concrete projecten met duidelijkheid wie wat doet. Het gaat om actie.
– Energie:
o De Back energieneutraal
o Wijkenergieplan: een initiatief van de gemeente dat de wijkverenging voluit steunt. Onder meer de haalbaarheid van een zogenaamd postcoderoosproject zou op haalbaarheid moeten worden getoetst, vindt Henk. In zo’n project heb je niet zelf zonnepanelen op je dak, maar liggen die op een groot gebouw in de buurt.
– Parkeren
In de discussie wordt aan deze prioriteiten toegevoegd het parkeerprobleem in de wijk en meer in het bijzonder de verkeersituatie rond de Christoffelschool (het halen en brengen van leerlingen).

Stichting De Back
Theo van Wilgenburg, voorzitter van Stichting De Back geeft een toelichting. Hij memoreert dat De back eigendom is van de wijkvereniging, van de bewoners dus. De vereniging heeft het feitelijk beheer en exploitatie in handen gegeven van de Stichting. Henk heeft al een aantal bijeenkomsten genoemd die in de Back worden georganiseerd. Theo geeft aan dat per week zo’n 750 mensen De Back bezoeken. Door isolatie, zonnepanelen en de komst van een warmtepomp wordt de Back steeds meer energieneutraal. Hij dankt de gemeente die recent subsidie voor de warmtepomp heeft toegekend.
Op zaterdag 27 oktober is er een presentatie van de Buurauto, de optie van elektrische deelauto’s in de wijk.
Theo doet een oproep voor vrijwilligers in De Back.

Financiële verantwoording
De penningmeester, Paul van der Velden geeft een toelichting op de cijfers die hij op dia’s presenteert. Hij meldt voorts dat notaris Smeets weer 10 aflossingslotingen heeft getrokken en dat de betrokken crowdfunders werden geïnformeerd
De vergadering keurt de financiële verantwoording bij acclamatie goed en dechargeert het bestuur.

Vervolgens presenteert hij de begroting 2018/2019. Ook deze wordt bij acclamatie aanvaard.

Presentatie Gérard Massar, directeur Basisschool Christoffel
Gérard Massar toont aan de hand van een diapresentatie de ombouw van de Christoffelschool tot Kindcentrum Christoffel. In de nieuwe opzet komen de basisschool en Kindercentrum Schout: kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang, tussenschoolse opvang (TSO de Eetclub) en buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak. De Christoffelschool groeit als kool en loopt tegen zijn grenzen aan. Er zijn inmiddels zo’n 550 leerlingen.
Hij laat voorts een impressie zien van de aanleg van een grote speel- en ontdektuin rond de school, waar kinderen ook s´avonds en in het weekend kunnen spelen. Hij benadrukt desgevraagd dat de hekken wel blijven staan om letterlijk ongewenst gedrag te kunnen uitsluiten. Hij besluit dat er voor wijkbewoners een open dag zal worden georganiseerd als de ombouw klaar is.
In de discussie wordt wederom aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie.

Inleiding wijkwethouder Marcelle Hendrickx
Marcelle geeft aan wijkbewoner te zijn, maar vandaag primair aanwezig te zijn als wijkwethouder. Ze heeft een brede portefeuille. Ze is wijkwethouder voor West (’t Zand en Wandelbos), Blaak, Zorgvlied en De Reit en is verder wethouder Onderwijs (inclusief natuur- en milieu-educatie), Jeugd, Cultuur, P&O en inwonersparticipatie (inclusief burgerinitiatieven). Ze is voor de tweede termijn wethouder.
Ze geeft aan dat het college voorstander is van meer aandacht voor en activiteiten door de wijken.

Optreden auteur en kleinkunstenaar Frank van Pamelen
Frank van Pamelen, mede- wijkbewoner, verzorgt een humoristisch en spits optreden, waarin hij Tilburg door overdrijving, leuke gedichten en woordspelingen op de hak neemt. Hem valt een groot applaus ten deel.

Afsluiting
Henk dankt de aanwezigen voor hun geduld, aandacht en suggesties. Hij dankt de inleiders voor hun bijdrage aan de avond.
Hij herhaalt de oproep voor twee redactieleden van het wijkblad, leden voor de buurtwacht en vrijwilligers voor Wijkcentrum De Back.

Tilburg, oktober 2018

in De Back

Dinsdag 18 februari                                                                                                                                     19.30 uur                                                                                                                                                        Info- en gespreksavond “Rondom het levenseinde”                                                                          Organisatie: Frank Vandendries uitvaartbegeleiding                                                                     Toegang is gratis

Dinsdag 24 maart                                                                                                                                       19.30 uur                                                                                                                                  Jaarvergadering Wijkvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wekelijkse activiteiten  

 

MAANDAG

 

9.00-13.00 uur
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking.                                                                                                                   Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected]  of 06-83793112                         Middag                                                                                                                                                           Remedial Teaching                                                                                                                                     Informatie: www.mrt-rt.nl
13.30-17.00 uur
Bridgeclub Plaisir. Vrije inloop mogelijk
Informatie: A.Grob 013-4673749                                                                                                               13.30-14.45 uur                                                                                                                                              Spaanse les Catharina Española.                                                                                                             Informatie: K. Geerts 06-48330452 of e-mail [email protected]
13.30-15.30 uur
Turkse vrouwengroep.                                                                                                                               Informatie: F. elAbassi, sociaal werker Contourdetwern, 06-23144893
14.00-16.00 uur
Sjoelen en Jeu de Boule. Vrij toegankelijk.                                                                                           19.00-21.45 uur                                                                                                                                              Spaanse les Catharina Española.                                                                                                             Informatie: K. Geerts 06-48330452 of e-mail [email protected]                                    20.00-23.00 uur
Repetitie Tilburgs Opera Koor

 

DINSDAG

 

13.30-15.30 uur
Uurtje met je buurtje. Een gezellige middag om je buren te leren kennen.
13.30-15.30 uur
Interculturele vrouwengroep                                                                                                                                                                                                                                                                 Informatie: F. elAbassi, sociaal werker Contourdetwern, 06-23144893                                                                                                                                                                                   Middag                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Remedial teaching                                                                                                                                                                                                                                                                           Informatie: www.mrt-rt.nl
17.30-19.00 uur
Eten in de Back                                                                                                                                                                                                                                                                                            Iedere week een verse maaltijd eten met je wijkbewoners.                                                                                                                                                                                                       Minimaal drie dagen vooraf opgeven in het wijkcentrum of via 013-4687373
19.00-21.45 uur
Spaanse les Catharina Española.                                                                                                                                                                                                                                                 Informatie: K. Geerts 06-48330452 of e-mail [email protected]

 

WOENSDAG

 

9.00-17.00 uur
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor mensen met een beperking.                                                                                                                                                                                    Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected] of 06-83793112
10.30-11.30 uur
De Groene Muze, bewegen op muziek voor 60+.                                                                                                                                                                                                                     Informatie: M. Bezems, 06-28371006
14.20-16.50 uur
Factorium, Danslessen voor bassischoolleeftijd.                                                                                                                                                                                                                        Informatie: Factorium 013-5354055
19.00-20.15 uur
Spaanse les Catharina Española.                                                                                                                                                                                                                                                 Informatie: K. Geerts 06-48330452 of e-mail [email protected]                                                                                                                                                                                 19.30-22.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                  Repetitie Vrouwenkamerkoor Cantilare                                                                                                                                                                                                                                             19.30-23.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                             Biljarten

 

DONDERDAG

 

9.00-13.00 uur
Het Creatief Atelier, dagbesteding voor
mensen met een beperking.                                                                                                                                                                                                                                                         Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected] of 06-83793112                                                                                                                                                                     14.00-16.30 uur
Repair café elke laatste donderdag van de maand.                                                                                                                                                                                                                              Laat uw kapotte apparaten repareren in plaats van ze weg te gooien                                                                                                                                                                                                  Middag                                                                                                                                                                                                                                                                                            pianolessen. Informatie: e-mail [email protected] of 06-19991145

 

VRIJDAG

 

13.30-17.00 uur
Bridge instuif voor paren. Loop binnen en doe mee!
13.30-16.30 uur
Knutselmiddag voor dames.                                                                                                                                                                                                                                                          Informatie: W. van den Boer 013-4633268 of e-mail [email protected] 

 

ZATERDAG

 

13.00-16.00 uur
Creatieve workshops voor mensen met een beperking.                                                                                                                                                                                                               Informatie: D. van Maanen, e-mail [email protected] of 06-83793112

 

in Mariëngaarde
in Petrus en Pauluskerk

Woensdag 18 maart                                                                                                                                                                                                                                                                                  14.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pauluszaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lezing Rieke Mes over levenseinde                                                                                                                                                                                                                                                      Entree: € 2,- p.p. incl. koffie of thee

Burgemeester van de Mortelplein

Tweede Paasdag maandag 13 april                                                                    Paasmarkt

Zaterdag 6 juni                                                                                                        Pannadag

in Kindcentrum Christoffel

Vrijdag 13 maart                                                                                                                                                                                                                                                                                          9.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jaarlijkse open ochtend                                                                                                                                                                                                                                                                                voor ouder(s)/verzorger(s) a.s. 4-jarigen uit Zorgvlied