Acties en projecten

De wijkvereniging zet zich met steun van de bewoners en organisaties in de wijk in voor een wijk met een goed leefklimaat. Voorbeelden van onze inspanningen zijn:

Investeren in een groene wijk
Wij wonen in een mooie groene wijk. Er zijn wel verbeterpunten. Wij kregen bijvoorbeeld meerdere signalen over vernielingen die kinderen vaak ondoordacht veroorzaken in de plantsoenen. Gelijktijdig bestaan er wensen om de parken meer gebruiksvriendelijk te maken, zodat kinderen er kunnen spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n park is straks de beleeftuin rond de Christoffelschool, het park langs de Van Limburg Stirumlaan (dat de naam Baroniepark zou moeten krijgen) en het Burgemeester van de Mortelplein. Wij pleiten voor herstel van de plantsoenen en gedeeltelijke herontwikkeling van de parken. De ontwikkeling rond de Christoffelschool laat zien hoe het kan en moet.

Herstel trottoirs
Opkomende tegels door wortelgroei zijn een terugkerend probleem. Scheve en te hoog liggende tegels leveren gevaar op voor voetgangers. Als u dit soort gevaarlijke situaties ziet meldt die dan bij de wijkregisseur van de gemeente Diny Maas, e-mail: [email protected].

Parkeerproblematiek
Het aantal auto’s in de wijk is de laatste jaren sterk gegroeid en de trottoirs zijn verbreed waardoor er minder parkeerruimte over is. Gevolg is een grote parkeerdruk en auto’s die op de stoep staan. Vanuit de wijk is hierover regelmatig bij de gemeente geklaagd. Er gebeurde echter nauwelijks wat en er kan nu van een gedoogsituatie worden gesproken. Het is dan nu ook moeilijk uit te leggen als de gemeente heel soms en heel willekeurig iemand bekeurd. Wij pleiten ervoor dat de gemeente in goed overleg met de bewoners de problematiek in kaart brengt, de normen bepaalt en de nodige verkeersmaatregelen neemt en pas daarna daadwerkelijk gaat handhaven.

Oversteektijd bij stoplichten
De tijd voor voetgangers om de Baronielaan over te steken vanuit de Baron van Lamsweerdelaan en vanuit de Gilzerbaan naar de Blaak is voor mensen die geen jeugdige benen hebben, laat staan voor iemand met een rollator, te kort. Dat kan tot onveilige situaties leiden. Datzelfde speelt bij de verkeerslichten bij de hoek Bredaseweg en Ringbaan West. Wij hebben de gemeente hier aandacht voor gevraagd.

Wijkagenda: Wij in Zorgvlied
In samenwerking met gemeente en andere partners werken we aan de wijkagenda 2019. Wij streven naar een programma onder de naam ‘Wij in Zorgvlied’ met projecten en activiteiten op de gebieden veiligheid, sociaal, fysiek, energie en cultuur. Het moet niet een in beton gegoten plan worden, maar een voortrollend programma dat voortdurend aan de actualiteit wordt aangepast. In deze aanpak zullen de bewoners hun wensen kunnen inbrengen, maar doen ook organisaties mee als de Toegang, Tiwos,TBV, Wonen Breburg, onderwijsinstelligen, KBO, Zonnebloem, Mariëngaarde en Kinderopvang.
Wij denken en doen mee en stellen onze communicatiekanalen met de bewoners (wijkblad, web site, bijeenkomsten) beschikbaar.
Lees meer over de wijkagenda ‘Wij in Zorgvlied’.

Energiezuinig wonen in Zorgvlied
Sinds 2019 loopt het programma energiezuinig wonen in Zorgvlied. De wijkvereniging en de gemeente werken hier samen. Iedere bewoner krijgt de kans op een woningverbeterplan per woning, maatwerk dus. Bewoners zullen informatiemateriaal thuis ontvangen.
De wijkvereniging geeft zelf het goede voorbeeld door het energieneutraal maken van Wijkgebouw De Back.
Bewoners kregen en krijgen informatie over allerlei acties in de bus, over isoleren, dubbel glas, vloerverwarming, zonnepanelen of een warmtepomp. Vaak verdwijnt dat soort goedbedoelde informatie bij het oud papier. Je weet als bewoners niet wat je er concreet mee aan moet. Wenselijk is per woning ondersteuning in de hele keten van onderzoek tot en met uitvoering: een woningverbeterplan dus per woning. In 2019 krijgen de bewoners meer informatie, onder meer via brochures, voorlichtingsbijeenkomsten en informatie in het Wijkblad.

Kwetsbare groepen
De wijkvereniging bevordert in samenwerking met ContourdeTwern en bijvoorbeeld de Vrouwenraad activiteiten voor kwetsbare groepen: bewegingslessen voor oudere vrouwen van niet Westerse afkomst, conversatielessen voor vrouwen met een niet westerse achtergrond. Hiervoor zet de vereniging ook middelen vanuit Verrijk je Wijk in. Dit programma wordt doorontwikkeld.